ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE T. 95, Nr. 1 (2008) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 95, No. 1 (2008)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title
Kalba Straipsnio pavadinimas

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius. ÞEMDIRBYSTË

Chapter 1. CROP AND SOIL MANAGEMENT

EN/LT

V. Feiza, D. Feizienë, B. Jankauskas, G. Jankauskienë.

The impact of soil management on surface runoff, soil organic matter content and soil hydrological properties on the undulating landscape of Western Lithuania

Dirvoþemio naudojimo átaka pavirðiniam vandens nuotëkiui, organinës medþiagos kiekiui ir hidrologinëms dirvoþemio savybëms Vakarø Lietuvos banguoto reljefo dirvose

 

II skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 2. AGROCHEMISTRY

LT/EN

S. Maikðtënienë, I. Kriðtaponytë, L. Masilionytë.

Ilgalaikiø træðimo sistemø poveikis glëjiðkø rudþemiø naðumo pagrindiniø rodikliø pokyèiams

The effects of long-term fertilisation systems on the variation of major productivity parameters of gleyic cambisols

LT/EN

E. Lapinskas, L. Piaulokaitë-Motuzienë.

Ðiaudø mineralizavimo, azoto tràðø ir inokuliavimo veiksmingumas raudonøjø dobilø simbiotinio azoto fiksacijai

The efficiency of straw mineralization, nitrogen fertiliser and inoculation on symbiotic nitrogen fixation by red clover

 

III skyrius. AUGALININKYSTË

Chapter 3. CROP PRODUCTION

LT/EN

J. Cesevièienë, A. Maðauskienë.

Pjûties laiko poveikis þieminiø kvieèiø grûdø baltymø kiekiui ir sedimentacijos rodikliui

The effect of harvest time on winter wheat grain protein content and sedimentation index

LT/EN

I. Januðkaitienë, R. Juknys, A. Pipiraitë.

Vasariniø mieþiø fotosintezës intensyvumo ir streso faziø pokyèiai esant skirtingam kadmio poveikiui

Spring barely photosynthetic rate and changes in stress phases under different cadmium impact

LT/EN

A. Raþukas, T. L. Nedzinskienë.

Paðariniø ridikø (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers) ‛VB Gausiai’ auginimas sëklai ir þaliai masei

Oil radish (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers) variety ‛VB Gausiai’

EN/LT

Z. Jankauskienë, K. Baèelis.

Evaluation of long fibre quality of fibre flax varieties and breeding lines by different methods

Pluoðtiniø linø veisliø bei selekciniø numeriø pluoðto kokybës tyrimai skirtingais metodais

 

IV skyrius. ÞOLININKYSTË

Chapter 4. GRASSLAND HUSBANDRY

LT/EN

K. Katutis.

Augimvietës bei pjûèiø daþnumo átaka pievø þolynø derlingumui ir nupjautos biomasës irimui Nemuno þemupyje

The effect of the habitat and cutting frequency on grassland sward productivity and decomposition of biomass in the lower Nemunas

LT/EN

L. Ðarûnaitë, Þ. Kadþiulienë, L. Kadþiulis.

Þolynø derliaus formavimosi ir azoto kaupimosi sparta per pirmuosius dvejus jø auginimo metus

Yield formation and nitrogen accumulation rate of swards during the first two years of age

LT/EN

V. Þekonienë, N. Daugëlienë, R. Skuodienë, A. Gavenauskas.

Segetalinës floros tyrimai agrocenozëse su daugiametëmis þolëmis

Research on segetal flora in agrocenoses with perennial grasses

LT/EN

P. Tarakanovas, M. Chomiak.

Paprastøjø ðunaþoliø veisliø sausøjø medþiagø derliaus ir jo stabilumo integralinis ávertinimas

Evaluation of dry matter yield and its stability for cocksfoot varieties

 

V skyrius. AUGALØ APSAUGA

Chapter 5. PLANT PROTECTION

LT/EN

S. Marcinkonis, R. Lisova, K. Pranaitis.

Þalios ir desikuotos grikiø biomasës áterpimo átaka rugiø pasëlio þiemojimui, ligotumui ir produktyvumui

The impact of buckwheat biomass on the overwinter survival, productivity and disease rate

LT/EN

T. L. Nedzinskienë, R. Lisova, R. Asakavièiûtë.

Paðariniø ir sideraciniø lubinø ligotumo maþinimo galimybës beicuojant sëklas

Possibilities of reduction of disease occurrence in Lupinus luteus and Lupinus angustifolius by seed treatment

LT ATMINTINË AUTORIAMS, RAÐANTIEMS Á MOKSLO ÞURNALÀ „ÞEMDIRBYST˔
EN

INSTRUCTIONS TO AUTHORS: “ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE”

LT/EN TURINYS / CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE